MSI PR310 / PR311笔记本电脑的Windows XP,Vista驱动程序,应用程序,手册


微星笔记本PR310

下载 MSI PR310 / PR311 笔记本电脑的Windows XP,Windows Vista中的驱动程序,实用程序和手册。


选择相应的操作系统和驱动程序类型来缩小结果。

操作系统:
请按照以下顺序安装驱动程序。 1。 芯片组,2。 英特尔VGA,3。 nVidia的VGA,4。 音频,5。 LAN,6。 卡Reader7。 WLAN,8。 蓝牙,9。 触摸板,10。 英特尔MEI,11。 无线电开关,12。 其他
音频/声音
文件标题 发布日期 文件大小
Realtek高清晰音频(版本:6.0.1.5497)
Windows Vista中32bit
2007-11-08
45.09 MB
Realtek高清晰音频(版本:5.10.0.5497)
Windows XP中32bit
2007-11-08
45.09 MB
芯片组
文件标题 发布日期 文件大小
ATI芯片组RS690T / VGA驱动程序(版本:8.470.0.0)
Windows XP中32bit
2008-04-30
166.82 MB
ATI芯片组RS690T / VGA驱动程序(版本:8.391)
Windows Vista中32bit
2008-04-30
107.15 MB
的AMD PowerNow(版本:1.3.2.0)
Windows XP中32bit
2010-01-20
2.72 MB
蓝牙
文件标题 发布日期 文件大小
微星Bluetooth_6837D(版本:6.40.0.1)
Windows Vista中32bit
2009-09-14
66.51 MB
微星Bluetooth_6837D(版本:6.40.01)
Windows XP中32bit
2009-09-14
66.51 MB
无线网络连接/无线局域网
文件标题 发布日期 文件大小
Atheros的无线局域网(版本:7.7.0.394)
Windows XP中32bit
2010-04-08
31.48 MB
Atheros的无线局域网(版本:7.7.0.331)
Windows Vista中32bit
2009-09-14
20.88 MB
LAN /网络
文件标题 发布日期 文件大小
Realtek网络(版本:5.742.1125.2009)
Windows XP中32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek网络(版本:6.216.0120.2009)
Windows Vista中32bit
2009-08-13
0.31 MB
调制解调器
文件标题 发布日期 文件大小
杰尔系统调制解调器(版本:2.1.88.0)
Windows XP中32bit
2010-12-21
1.42 MB
杰尔系统调制解调器(版本:2.1.88.0)
Windows Vista中32bit
2010-12-21
1.42 MB
读卡器
文件标题 发布日期 文件大小
ENE读卡器(版本:3.00.04)
Windows XP中32bit
2007-06-25
0.73 MB
ENE读卡器(版本:3.00.04)
Windows Vista中32bit
2007-06-25
0.73 MB
指纹识别
文件标题 发布日期 文件大小
UPEK指纹识别器(版本:1.9.2.118)
Windows Vista中32bit
2008-09-23
51.28 MB
UPEK指纹识别器(版本:1.9.2.111)
Windows XP中32bit
2008-09-23
51.28 MB
电视调谐器
文件标题 发布日期 文件大小
临篮网电视Tuner_Hybrid /模拟(版本:5.7.1003.0)
Windows XP中32bit
2007-12-04
8.51 MB
临篮网电视Tuner_Hybrid /模拟(版本:5.7.1003.0)
Windows Vista中32bit
2007-12-04
8.51 MB
临篮网电视Tuner_Digital(版本:6.12.19.2)
Windows Vista中32bit
2007-06-25
3.7 MB
临篮网电视Tuner_Digital(版本:6.12.19.2)
Windows XP中32bit
2007-06-25
3.7 MB
应用/工具
文件标题 发布日期 文件大小
系统控制管理器(SCM)的PR310(Vista)的(版本:1.0207.0907.G100.30)
Windows Vista中32bit
2008-03-13
4.98 MB
系统控制管理器(SCM)的PR310(XP)(版本:1.79.30)
Windows XP中32bit
2008-03-13
4.32 MB